Android Poker

Android poker er ikke en poker variant, det er blot et udtryk for at spille poker på din Android enhed.

Android tilbyder det største antal muligheder for at spille, både gratis poker og om rigtige penge, blandt alle de tilgængelige mobiloperativsystemer. Det dominerer tablet- og smartphone-markedet og vil fortsat være platformen for valg til mobilpoker fremadrettet.

android poker

Spillerens Guide til Android Poker

Denne guide hjælper dig med at finde og konfigurere apps til pokerspil på din Android og giver dig nogle tekniske tips. Du vil også lære om det store udvalg af apps, der kan hjælpe med til at forbedre dit spil og administrere din bankroll.

Hvordan Spiller Jeg Poker på en Android Enhed?

download the best android poker apps

Du kan spille poker på enhver Android-enhed, det være sig en Chromebook, en tablet eller en smartphone. En Chromebook eller tablet giver dig den bedste oplevelse. Der er nogle gode Android-smartphones-apps derude, men hvis du spiller i seriøse kontante spil, så skal du sørge for, at skærmen er så stor som muligt, og at der ikke er nogen chance for afmatning eller tekniske problemer.

Nogle få online casinoer blander bordpoker med deres andre spil i en general app, men for det meste tilbyder de separate apps til Android pokerspillere. De største operationer af denne art er fritstående pokerrum, der ikke har andre typer casinospil, såsom PokerStars og Party Poker.  888Poker er imidlertid i samme størrelse som disse kategoriledere, men tilbyder også 888Casino-appen, som har en bred vifte af spil. Du vil normalt downloade disse apps direkte fra casinoernes websted på grund af regler, der forbyder apps med rigtige penge indsatser i Play Store.

Hvis du downloader en Android Poker-app, skal du tjekke, om der findes forskellige versioner. Nogle pokersider vil have to separate Android apps – en til smartphones og en anden til tabletter og computere. Den væsentligste forskel er den måde, hvorpå de orienterer sig til skærmen og gør brug af det ledige rum.

Android Poker Hardwarekrav

Hvad angår hardware- og softwarekrav, så bør enhver ny tablet eller kvalitets smartphone kunne håndtere alle Android poker apps. Ældre tabletter, der er relativt robuste, kan også være i stand til at håndtere disse apps, forudsat at du kan opdatere til en nyere version af Android-operativsystemet. Opdatering er gratis og kan gøres når som helst, imens Android-enheden er forbundet til internettet; Klik på fanen “Om Tablet” eller “Om Telefon” for at starte processen.

Ældre Chromebooks kan ikke køre Android-apps, men Chromebooks fra 2017 tilføjer denne mulighed, og i sidste ende forventes hver Chromebook at have en oprindelig Android-appsupport. Du kan dog muligvis være i stand til at få en Android poker apps til at køre på en ældre Chromebook, ved hjælp af en konverteringsapp kaldet ARC Welder.

Er Der Andre Apps for Android Der Kan Hjælpe Mig Med at Spille Poker?

poker for your android phone

Hardcore pokerspillere bruger alle mulige yderligere apps og software til at intensivere kvaliteten af spillet, administrere deres penge og forbedre deres spilleteknik. Mange af disse værktøjer er tilgængelige i form af Android apps.

Der er mange forskellige sporingsprogrammer. Disse bruges til at indføre og logge oplysninger om andre spillere under et spil for bedre at kunne forudse, hvad de kan finde på at gøre i en given situation. Nogle af de bedste og mest kraftfulde apps til dette værktøj på Android inkluderer Poker Agent, Poker Track Pro, Donkey Tracker, NoteCaddy og Poker Notes Live.

Du kan blot nøjes med at spore dine modstandere, men seriøse spillere bruger specialapplikationer til at registrere og analysere deres hænder for styrker og svagheder. Nogle nyttige apps af denne art til Android omfatter All-In Poker Tracker, Poker Session Logger og RunGood.

Du bør også overvåge dine indtægter og tab. Automatiserede Android apps, der interagerer med dine spil, gør dette meget lettere. Nogle apps med denne specialisering omfatter Hold'em Manager, Poker Agent og Poker Income.

Nye, uerfarne spillere vil muligvis bare gerne have en app, der beregner den relative styrke i deres nuværende hånd. Enkle, ukomplicerede Android-apps, der tjener dette behov, omfatter PokerStove, PokerCruncher, EquiLab og Poker Calculator.

Android Poker Er Kommet for at Blive

Android er verdens mest almindeligt anvendte mobiloperativsystem, og det har for nyligt også overhalet Windows som det mest installerede operativsystem i enhver kategori. Android poker apps vil fortsætte med at udvikle og forbedre sig, akkurat som den intense konkurrence om dine spillepenge blandt online casinoer og pokerrum. Du klarer dig bedst med en nyere Chromebook eller tablet, men Android-smartphone-apps er gode nok til gratis eller low-stake poker spil.

Save

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Android Poker

Android offers the greatest number of options for playing both real money and free poker among all the mobile operating systems available. It dominates the tablet and smartphone market and will continue to be the platform of choice for mobile poker going forward.

android poker

The Player's Guide to Android Poker

This guide will help you locate and set up apps for playing poker on your Android, as well as provide some technical tips. You'll also learn about the wide variety of apps that can help to improve your play and manage your bankroll.

How Do I Play Poker on an Android Device?

download the best android poker apps

You can play poker on any Android device, be that a Chromebook, a tablet or a smartphone. A Chromebook or tablet will give you the best experience, however. There are some good Android poker smartphone apps out there, but if you play in serious cash games, make sure the screen is as large as possible, and that there little chance of slowdowns or technical hiccups.

A few online casinos bundle table poker with their other games in one generalized app, but for the most part, they offer separate apps for Android poker players. The biggest operations of this nature are stand-alone poker rooms that don't have other types of casino games, such as PokerStars and Party Poker. 888Poker is similar in size to these category leaders, however, and also offers the 888Casino app which has a broad range of games. You will usually download these apps directly from the provider's site, due to rules forbidding real money wagering apps on the Play Store.

If you're downloading an Android poker app, look to see if there are different versions. Some poker sites will have two separate Android apps – one for smartphones, and another for tablets and computers. The main difference is the way in which they orient themselves to the screen and make use of the available space.

Android Poker Hardware Requirements

As far as hardware and software requirements, any new tablet or high-end smartphone should be able to handle any Android poker apps. Older tablets that are relatively robust may also be able to manage these apps, provided you can update to a recent version of the Android operating system. Updating is free and can be done anytime while the Android device is connected to the internet; click on the “About Tablet” or “About Phone” tab to start the process.

Older Chromebooks aren't able to run Android apps, but 2017 releases are adding this capability, and eventually, every Chromebook is expected to have native Android app support. You may be able to get Android poker apps running on an older Chromebook by using a conversion app called ARC Welder, however.

Are There Other Apps for Android That Can Help My Poker Play?

poker for your android phone

Hardcore poker players use all sorts of additional apps and software to enhance their play, manage their funds and improve their game. Many of these tools are available in the form of Android apps.

There are many different game tracking apps. These are used to input and log information about other players during a game to anticipate better what they may do in any given situation. Some of the best and most powerful apps for this tool on Android include Poker Agent, Poker Track Pro, Donkey Tracker, NoteCaddy and Poker Notes Live.

You may just track your opponents, but serious players use specialized apps to keep records and analyze their hands for strengths and weaknesses. Some useful apps of this nature for Android include All-In Poker Tracker, Poker Session Logger, and RunGood.

You'll also want to monitor your income and losses. Automated Android apps that interface with your games make this much easier. Some apps with this specialization include Hold'em Manager, Poker Agent, and Poker Income.

Beginning players may simply want an app that calculates the relative strength of their current hand. Straightforward Android apps that serve this need include PokerStove, PokerCruncher, EquiLab and Poker Calculator.

Android Poker is Here to Stay

Android is the world's most commonly used mobile operating system, and it recently passed Windows as the most installed operating system in any category as well. Poker Android apps will continue to develop and improve, as will the intense competition for your business among online casinos and poker rooms. You'll do best with a newer Chromebook or tablet, but Android smartphone apps are good enough for free or low-stakes games.

Save

Summary
Review Date
Reviewed Item
Android Poker
Author Rating
51star1star1star1star1star
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

0 Shares
+1
Share
Tweet
Share
Pin